Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro kurzy, workshopy a semináře

Všeobecné obchodní podmínky

Úvod

Tyto podmínky se vztahují na kurzy, workshopy, semináře a Školu Medicine Woman (dále jen "akce"), které pořádá Medicine Woman - Mgr. Ludmila Sedláková, Peckova 7, 186 00 Praha 8, IČ: 47616369 (dále jen "organizátor").

Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akcí (dále jen "účastník") a jsou pro obě strany závazné.

I. - Přihlašování do akcí

1. Smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce vzniká odesláním závazné přihlášky na akci.
Odeslání závazné přihlášky je možno těmito způsoby:

- telefonicky s následným vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách organizátora.
Závazná rezervace vzniká po připsání rezervační zálohy ve výši min. 30% ceny akce na účet organizátora.

- emailem na adresu info@medicinewoman.cz - zasláním závazné objednávky a uvedením dat účastníka o akci je učiněna předběžná rezervace a účastníkovi akce jsou emailem odeslány pokyny k uhrazení závazné zálohy (min. 30% ceny akce). Při této rezervaci je účastník akce povinen uvést jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní a emailové spojení a označení akce podle nabídky organizátora.

Písemná podoba smlouvy se nevyhotovuje. Vytvořením závazné objednávky vyjadřuje účastník zároveň souhlas s těmito obchodními podmínkami pořádání akcí a stvrzuje, že zná jejich obsah, stejně tak jako storno podmínky konání akcí a souhlasí s nimi v plné výši.

Uhrazení zálohy nebo plné výše platby za zvolenou akci se považuje za projev svobodné vůle každého účastníka a ten tímto potvrzuje, že tak neučinil ani v tísni ani pod nátlakem.

2. Zápis účastníka na akci je možný pouze v případech volných míst v akci. Nárok na předběžnou rezervaci je 5 dní, do té doby musí být připsána rezervační záloha na účet organizátora. Po uplynutí doby 5-ti dnů je organizátor oprávněn postoupit místo jinému účastníkovi. Na vyžádání organizátor potvrdí příjem platby.

3. Přihlášky na akci jsou zpracovávány podle došlého pořadí. V případě, že zájem převyšuje kapacitní možnosti dané akce, bude účastníkovi nabídnut následující termín s přednostní předběžnou rezervací.

II. - Splatnost kurzovného

1. Kurzovné je splatné do 5-ti dnů od zaslání závazné přihlášky (viz bod I/2), jinak není záruka zařazení účastníka na akci v požadovaném termínu.

2. V případě objednávky (přihlášky) zaslané firmou nebo OSVČ, je vystavena faktura (na základě vyžádání) a platí běžné fakturační podmínky se 7 denní splatností faktury.

3. Při odeslání závazné přihlášky 7 dní před začátkem akce je nutné platbu uhradit do 3 dnů ode dne odeslání přihlášky. Platba za akci musí být uhrazena nejpozději 1 den před konáním akce.

III. - Způsob platby

1 . Platba za akci (příp. její část ve formě zálohy) je splatná dle instrukcí, které zašle organizátor účastníkovi poté, co obdrží jeho objednávku.

Pokud termín splatnosti účastník nedodrží, není záruka na jeho zařazení do vybrané akce v požadovaném termínu.

2. Pokud je uhrazena jen část platby ve formě zálohy, je doplatek do plné ceny akce splatný nejpozději 30 dní před datem zahájení akce, pokud není u akce uvedeno jinak, nebo není s organizátorem domluveno jinak. Pokud není doplatek v termínu uhrazen, zaplacená záloha zcela bez náhrady propadá a účastník akce ztrácí nárok na zařazení do vybrané akce. Individuální dohoda má v takovém případě přednost před tímto ustanovením.

3. Platbu za akci je možné provádět VÝHRADNĚ bankovním převodem (ne složenkou) nebo hotovostním vkladem na účet uvedený organizátorem a to v okamžiku, kdy organizátor zašle účastníkovi variabilní symbol platby. Platby se posílají na účet: 2234484043/0800.

IV. - Storno podmínky

1. Veškeré změny a storna přihlášek na akce přijímá organizátor POUZE písemně emailem na adresu info@medicinewoman.cz, přičemž rozhodující je datum doručení elektronické pošty. Storna se nepřijímají ŽÁDNÝM JINÝM ZPŮSOBEM (nelze telefonicky, formou SMS apod.)

2. Na základě storna ze strany účastníka vrací organizátor poplatek za akci takto:

Doba zrušení účasti výše vrácené částky

15 a více kalendářních dní před konáním akce - 100 %

8 - 14 kalendářních dní před konáním akce - 50%

7 a méně kalendářních dní před konáním akce - 0%

3. Ve výjimečně doložitelných případech (vážné osobní či zdravotní důvody) může být účastníkovi nabídnuto absolvování náhradní akce v pozdějším termínu.

Konkrétní případy budou posuzovány individuálně se snahou o dohodu.

4. Pokud přihlášený účastník svou účast na akci nezrušil a bez upozornění se na akci vůbec nedostavil a současně z těchto důvodů nezaplatil plnou cenu akce, hradí se storno poplatek nejpozději do 7 kalendářních dnů od data zahájení akce.

5. Storno není účastníkovi účtováno, pokud se mu na akci podaří najít náhradu (jiného účastníka), který se akce účastní.

V. - Organizační podmínky

1. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu na akci v situacích, které to neodkladně vyžadují organizační důvody. Organizační důvody jsou ty, které vylučují pořádání či pokračování akce v daném termínu nebo kvalitě. Jedná se např. o náhlé onemocnění lektora bez možnosti náhrady termínu či jeho zastoupení, trvalá havárie objektu s používanou učebnou a jiné nepředvídatelné vlivy, znemožňující další bezpečné a kvalitní pokračování akce.


2. Pokud organizátor změní místo konání akce, jsou při takové změně účastníci informováni vždy nejpozději 7 kalendářních dnů před datem konání akce. Změna místa konání akce není pro přihlášeného účastníka důvodem k zrušení jeho účasti na akci.

3. Organizátor si vyhrazuje právo nepořádat akci v případě nedosažení minimálního počtu účastníků a nabídnout přihlášeným účastníkům možnost absolvovat objednanou akci v náhradním termínu.

4. Pokud dojde ke zrušení akce ze strany organizátora (dle bodu V/1):

- účastník může navštívit akci v náhradním termínu, který stanoví organizátor

- účastnický poplatek bude vrácen v plné výši bankovním převodem na účet, z kterého byla akce    uhrazena, nebo

- poplatek může účastník využít k účasti na jiné akci

5. Pokud účastník akce věnuje organizátorovi referenci, tak se tím také rozumí, že tuto referenci může organizátor zveřejnit na veřejně dostupných místech a také na internetu.

Účastník akce souhlasí s pořizováním audio, video a fotografických materiálů z akce, které budou určeny pro propagaci organizátora.

Organizátor se zavazuje, že nebude v propagačních materiálech sdělovat osobní údaje účastníků ani autentické záznamy bez souhlasu účastníka.

VI. - Zdravotní stav a odpovědnost

1. Zdravotní stav:

Pořádané akce nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobé onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.).

Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

2. Zákaz drog a užívání omamných látek:

Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog a jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu akce.

3. Zodpovědnost:

Účast na akcích je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu akce vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, neboť některé akce jsou sebepoznávací a prožitkové.

Účastník mladší 18- ti let musí mít k účasti na akci písemný souhlas od rodičů či opatrovníka.

4. Přerušení účasti:

Účastník může kdykoli akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za akci se nevrací.

5. Odpovědnost za ztrátu a poškození majetku:

Organizátor ani lektor akce neručí za ztráty ani škody na majetku v době konání akce. Je na odpovědnosti účastníka, aby dbal na svůj majetek a nenechal ho bez dozoru.

Závěr:

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek.

Organizátor zároveň prohlašuje, že přání, připomínky a situace vzniklé nad rámec těchto obchodních podmínek bude řešit s maximální snahou vyjít vstříc a v odůvodněných případech sjednat nápravu.

Pro získání dalších informací využívejte webové stránky organizátora, především pokud se týká aktuálních oznámení týkajících se jednotlivých akcí.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 20.4.2018.