Ochrana osobních údajů

Pravidla ochrany soukromí a ochrana osobních údajů

Informační list k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento informační list je zpracován plně v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR), které je účinné od 25. května 2018. Toto nařízení mj. přesně definuje, jak máme s vašimi osobními údaji zacházet a říká, co je to osobní údaj nebo samotné zpracování osobních údajů. Zjednodušeně se dá říci, že mezi zpracování osobních údajů patří jakákoliv operace s nimi spojená - vyhledávání, uložení nebo např. i samotné zobrazení vašeho jména. Bez vašeho souhlasu bychom vás tedy nemohli vést v evidenci, ani vás kontaktovat. Mezi tzv. citlivé údaje pak patří informace, které nám poskytnete a které se týkají vašeho zdravotního stavu či zdravotních obtíží. I bez těchto informací by z naší strany nebyla možná následná poradenská péče. Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů.

1. Správce osobních údajů

Medicine Woman - Bc.Ludmila Sedláková, Peckova 277/7, 186 00 Praha 8, IČ: 47616369 (dále Medicine Woman).

2. Rozsah zpracovávaných údajů

Osobní údaje a citlivé údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém byly vámi, tedy Subjektem údajů, v rámci konzultace či přihlášení na akci, pořádanou Správcem, sděleny. Zejména je to: jméno, příjmení, rok narození, emailová adresa, telefonní číslo, kontaktní adresa a informace, které mohou obsahovat citlivé údaje vážící se ke zdravotnímu stavu. Subjekt uděluje souhlas k případným osobním údajům vztahujícím se k jeho dítěti, pokud takové údaje v rámci konzultace sdělí.

3. Účel zpracování osobních a citlivých údajů:

a) Poskytování objednaných služeb Medicine Woman

b) Archivace pro účely prokázání rozsahu poskytovaných služeb

c) Vedení evidence o přijatých platbách, jak vyplývá z předpisů upravujících daně a účetnictví

d) Vyhotovení účetních dokladů (fakturace)

4. Zpřístupnění osobních údajů

Osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné třetí osobě vyjma pracovníků, kteří mají uvedenou poradnu na starosti a zajišťují plnění objednaných služeb Subjektu vč. vedení účetnictví. Dále budou údaje zpřístupněny za dodržení podmínek ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů v platném znění zpracovateli, který zajišťuje správu internetových stránek.

5. Doba zpracování

Osobní a citlivé údaje budou Správcem zpracovány po trvání poskytování objednaných služeb či po dobu smluvního vztahu, pokud vznikl - např. účasti na vzdělávacích akcích. Subjekt může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Poté Správce tyto údaje zničí.

6. Možnost odvolání uděleného souhlasu

Možnost odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů má Subjekt vždy. Pro odvolání souhlasu je nutné zaslat požadavek na emailovou adresu info@medicinewoman.cz.
Požadavek na odvolání souhlasu musí být odeslaný z emailové adresy, kterou uvedl Subjekt jako svou kontaktní adresu. Následně dojde k odstranění všech osobních a citlivých údajů Subjektu z databáze Správce. Po odstranění údajů obdrží Subjekt oficiální potvrzení o výmazu a to do 30 dnů od jeho požadavku.

Pro jistotu připomínáme, že některé osobní údaje je Správce oprávněn zpracovávat k určitým účelům také bez souhlasu Subjektu. Jedná se především o tzv. zákonné účely (komunikace s úřady, povinná archivace konkrétních smluv apod. ) nebo v rámci oprávněného zájmu Správce.

7. Informační povinnost

Údaje budou řádně zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Subjekt údajů má práva dle zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména má právo požádat Správce o informaci o zpracování jeho osobních a citlivých údajů, právo tzv. přístupu k údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů atd. V případě pochybnosti o dodržování svých práv se Subjekt údajů může na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.